RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych - realizując niniejszym obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 RODO. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SNK Group Sp. Z o.o., NIP: 5842747653, tel.881468048, e-mail [email protected]
 • W związku z przetwarzaniem danych na małą skalę, nie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 • Pani/Pana dane są lub mogą być przetwarzane:
  • Na podstawie art. 6, ust. 1 RODO Pani/Pana dane osobowe będą i są przetwarzane w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora Danych
  • Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • W celach archiwalno-dowodowych
  • W celu realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na Administratorze (cele rachunkowe i podatkowe), jeżeli takie obowiązki wynikną – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa wcześniej, Dane Osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie i w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, prawnicze i inne usługi związane z bieżącą działalnością, podmiotom będącymi podwykonawcami, a także podmiotom będącymi płatnikami w przypadku wykonywania usług napraw gwarancyjnych. Dane Osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany w celach kontroli przez organy publiczne, a wszczególności organy podatkowe.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych (art. 15 RODO);
  • prawo żądania od Administratora sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo żądania od Administratora usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO);
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO);
  • prawo do przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany a przeniesienie jest technicznie możliwe (art. 20 RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora) (art. 21 RODO);
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które jest miejscem Pana/Pani zwykłego pobytu w przypadku uznania, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 RODO);
  • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego lub jeżeli organ nadzorczy nie rozpatrzył Pana/Pani skargi lub nie poinformował Pana/Pani w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77 RODO (art. 78 RODO);
  • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko Administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe w przypadku uznania, iż prawa przysługujące Panu/Pani na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania Danych Osobowych z naruszeniem przepisów RODO (art. 79 RODO).
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.