REGULAMIN WYKONANIA USŁUG SERWISOWYCH

§1

1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wydania sprzętu za wzrotem pokwitowania na sprzęt przyjęty do naprawy bez sprawdzania tożsamości odbierającego, za wyjątkiem, gdy z okoliczności towarzyszących wydaniu wynika, że po odbiór zgłasza się osoba niuprawniona.
2. Zleceniodawca oświadcza, że sprzęt jest uszkodzony.

§2

3. Wstępna ocena rodzaju uszkodzenia i zakresu naprawy może ulec zmianie w trakcie realizacji zlecenia.
4. Koszt diagnozy i dojazdu jest wliczony w koszt naprawy.
5. W przypadku rezygnacji z naprawy, niedostępności części, lub innych okoliczności, na które Zleceniobiorca nie ma wpływu, koszt wezwania (50 zł) i diagnozy (40 zł) jest ponoszony przez Zleceniodawcę. W wypadku diagnostyki lodówek koszt wezwania wynosi 110 zł. Dla klientów firmowych koszt diagnostyki wraz z dojazdem wynosi 110 zł netto. W wypadku zabrania sprzętu do warsztatu, koszt ekspertyzy wynosi 180 zł.
6. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zleceniodawca pokrywa koszty dojazdu serwisu wg cennika warsztatu serwisowego.
7. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować Zleceniodawcę o dokładnym koszcie naprawy przed dokonaniem naprawy.
8. Ceny, przedstawione w cenniku na stronie internetowej, są cenami orientacyjnymi i nie zawierają kosztu części. Dokładny koszt naprawy jest ustalany indywidualnie przez technika po sprawdzeniu urządzenia.

§3

9. Okres naprawy nie może przekraczać 14 dni od dnia odebrania spzętu do naprawy.
10. Przedłużenie okresu naprawy możliwe przy dwustronnej zgodzie.
11. W wyjątkowych okolocznościach nie spowodowanych z winy umyślnej Zleceniobiorcy, ostateczny termin wykonania usługi może ulec zmianie.
12. Zleceniobiorca zobowiązuje się zwrócić sprzęt w maksymalny okres do 14 dni, w stanie nie gorszym, niż w moment przyęcia.
13. Opłaty za wykonaną usługę są przyjmowane gotówka.

§4

14. W sytuacji odmowy przez Zleceniodawcę przyjmowania naprawionego sprzętu w terminie 14 dni od daty dokonania naprawy, następuje rozliczanie kosztów magazyowania sprzętu w wysokości 2% ceny usługi za każdy dzień magazynowania. Koszty przechowywania, o których mowa w punkcie 14 nie mogą być naliczane za okres dłuższy niż 60 dni.
15. Po upływie 60 dni sprzęt ulega złomowaniu-znisczczeniu przez Zleceniobiorcę, bez konieczności dodatkowego powiadamiania Zleceniodawcy.
16. W przypadku złomowania-znisczczenia przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze tytułem złomowania-znisczczenia w stosunku do Zleceniobiorcy.

§5

17. Zleceniobiorca udziela Zleceniodawcy 6 mesięcy gwarancji na wykonaną naprawę sprzętu licząc od daty naprawy sprzętu.
18. Gwarancją nie są obięte części, wykorzystane w ramach naprawy. Gwarancji na części udziela producent.

§6

19. Wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu podniesienia jakości świadczonych usług i wyjaśnienia sytuacji kontrowersyjnych.